ALGEMENE VOORWAARDEN

Alles over de algemene voorwaarden van Bodyzoom.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
b. Opdrachtnemer: Bodyzoom, gevestigd aan de Carmen 22 te Sint Jansteen
, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
c. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich
jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden, behorende tot het gebruikelijke
werkterrein van een sport adviesbureau, te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle
werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de
opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar
daartoe niet beperkt:
– het verzorgen van inspanningstesten,
– het verzorgen van trainingsadvies,
– het organiseren van lezingen en presentaties
– het org aniseren van sportactiviteiten onder begeleiding in binnen en buitenland,
-het verzorgen van trainings begeleiding en fysieke training, -het verzorgen van personal training en coaching -al het voorgaande in de ruimste zin van het woord
1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen
die voor Opdr achtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de
Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of
samenhangende opdrachten c.q. overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst,
nietig zou zijn of vernietigd
wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk
in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de
strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Opdracht c.q. Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en
Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet
getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt
uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever
derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van
Opdrachtgever.
4.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.4 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en hetgeen
bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledige
medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
4.5 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het
voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet
– en regelgeving.
4.6 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail in het kader van de Opdracht. Zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag
worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard ofstrekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
5.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds)
ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De
ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden medegedeeld aan de andere partij.
5.3 Bij annuleringen van de Opdracht, welke een
inspanningsonderzoek betreft, door
Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de Opdracht, wordt 50% van de kosten voor
de Opdracht in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Hetzelfde geldt wanneer
Opdrachtgever niet op komt dagen voor de Opdracht.
5.4 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever
(tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de
andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder
of vereffenaar is benoemd, de andere partij schuldsanering treft, of om enige andere reden
zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde
omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is
ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
5.5 De Overeenkomst kan door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang (via email schrijven
aan het opgegeven adres van Opdrachtgever) zonder opgaaf van redenen worden beëindigd
indien:
a) Opdrachtgever jonger blijkt dan 18 jaar; of
b) de informatie die Opdrachtgever in het kader van (het
aangaan van) de Overeenkomst
heeft verstrekt, onvolledig en/of onjuist is; of
c) Opdrachtgever beschikkings onbevoegd blijkt; of
d) Opdrachtgever in gebreke blijft met zijn financiële verplichten jegens Opdrachtnemer, als
bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden; of
e) Opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet
behoorlijk of niet volledig nakomt.
5.6 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen v
an (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling
van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij
Opdrachtnemer, indien van toepassing, na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever
onder voorbehoud
de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter
beschikking stelt.
5.7 Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer
recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken
bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft
moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de
Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 6 Vertrouwelijkheid / privacy

6.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en
informatie of de gegevens voort vloeiende uit de Opdracht geheim te houden tegenover derden
die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken.
6.2 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de diensten die door Opdrachtnemer worden
aangeboden vertrouwelijk zijn en niet ter beschikking mogen worden gesteld aan derden,
zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Dit houdt onder andere in het materiaal
dat beschikbaar is gesteld door Opdrachtnemer (onder andere Excel -bestanden) en de
methoden en technieken die door Opdrachtnemer zijn gebruikt bij het aanbieden van zijn
diensten. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij het materiaal dat beschikbaar is gesteld
door Opdrachtnemer niet reproduceert.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 7 Promotionele rechten

Opdrachtgever kan door Opdrachtnemer worden gevraagd om toestemming te geven, de naam
van de Opdrachtgever of diens beeltenis te gebruiken ten behoeve van zijn promotionele
doeleinden.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 8 Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

Opdrachtgever onthoudt zich van het gebruik van prestatiebevorderende middelen, inclusief
verboden middelen, zoals is aangegeven in reglementen van erkende sportbonden en tevens in
de wet is vastgelegd.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 9 Honorarium

9.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte
kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven,
berekeningsmethodieken en werkwijzen.
9.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
9.3 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is
uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging
ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
9.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient zonder enige
aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum
of indien van toepassing middels automatische incasso. De dag
van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van
Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.2 Indien Opdracht
gever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere
tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke ren te in rekening te brengen.
10.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijk e (incasso)-kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
10.4 In geval van een gezamenlijke gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in
verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid
daarvan
daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechtbank.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 14 Wijzigingen

14.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
14.2 Wijzigingen zullen door Opdrachtgever slechts verbindend worden,
indien de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene voorwaarden Bodyzoom
Artikel 15 Website en verbondenheid algemene voorwaarden

15.1 Alle informatie op de website www.bodyzoom.nl is informatief en niet bindend. Hier
Kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bepalend is datgene dat in de Overeenkomst c.q.
opdracht wordt overeengekomen.
15.2 Deze algemene voorwaarden zijn verbonden aan alle dienstverlening door bodyzoom
, tenzij in de Overeenkomst c.q. Opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

CONTACTEER ONS

Interesse in onze diensten? Vragen en/of opmerkingen? Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaand contactformulier!

Bedankt voor je bericht. Het is verzonden.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw bericht. Probeer het opnieuw.